Po jakie dokumenty do Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, aby pomóc dziecku?

Każda placówka oświatowa (szkoła, przedszkole) jest przydzielona do publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, takiej w której rejonie działania się znajduje. Informację o właściwej poradni można uzyskać u dyrektora placówki lub na stronie poszczególnych poradni. W takiej poradni możemy uzyskać pomoc w zakresie diagnozy potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka a także w zakresie psychoedukacji lub terapii. Poradnia jest również miejscem, gdzie można uzyskać dokumenty niezbędne do zapewnienia odpowiedniej pomocy psychologiczno–   pedagogicznej w przedszkolu lub szkole. W tym artykule chcemy przybliżyć jakie to są dokumenty i w jakich sytuacjach mogą być potrzebne.

Dokumenty, które można uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

  • Opinia – dokument wydawany po przeprowadzeniu diagnozy rozwoju poznawczego lub emocjonalnego dziecka, wskazuje jego mocne strony, jak również stwierdzone ewentualne trudności. Zawiera informacje wyjaśniające funkcjonowanie dziecka, wnioski i zalecenia. Uprawnia nauczycieli do indywidualizowania pracy z dzieckiem i dostosowania wymagań do jego potrzeb i możliwości.
  • Opinia w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – szczególny rodzaj opinii, uprawnia do prowadzenia wybranych zajęć edukacyjnych w kontakcie indywidualnym z nauczycielem. Jest to forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej przysługująca dzieciom, które najczęściej z uwagi na stan zdrowia (fizycznego lub psychicznego) nie są w stanie funkcjonować w grupie klasowej podczas zajęć lekcyjnych. Wskazana jest w sytuacjach kiedy inne formy pomocy nie przyniosły pożądanych efektów.
  • Orzeczenie – wydawane jest przez działający w poradni Zespół Orzekający (w jego skład wchodzi przewodniczący, psycholog, pedagog, lekarz konsultant). Istnieje kilka rodzajów orzeczenia:
    • o potrzebie kształcenia specjalnego (ze wskazaniem do nauki w szkole specjalnej, integracyjnej, przyjęcia do młodzieżowego ośrodka socjoterapii),
    • o potrzebie włączenia nauczania indywidualnego (z uwagi na stan zdrowia znacznie utrudniający lub uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły – forma pomocy, która jest realizowana w miejscu zamieszkania dziecka, poza grupą klasową i przysługuje dzieciom, które uzyskały takie wskazanie od lekarza),
    • o potrzebie prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.
  • Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – wydawana jest również przez Zespół Orzekający. Przysługuje dzieciom do 7 roku życia i daje możliwość uzyskania kompleksowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w ramach ośrodków wczesnego wspomagania (zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej).

Jeśli chodzi o dzieci, u których rozpoznano mutyzm wybiórczy, proponowane jest czasem staranie się o orzeczenie z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Jest to kategoria w ramach orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie uprawnia do przyjęcia do szkoły integracyjnej, ale daje możliwość zapewnienia dziecku w szkole zajęć socjoterapeutycznych – wspierających rozwój umiejętności społecznych (jest to kategoria, którą można przyznać u dzieci na etapie szkolnym).

O jakie dokumenty starać się dla dziecka z mutyzmem wybiórczym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Z naszego doświadczenia wynika, że na wczesnym etapie rozwoju, przed podjęciem edukacji szkolnej korzystną formą pomocy dla dzieci dotkniętych mutyzmem wybiórczym z wyżej wymienionych jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Natomiast kiedy dziecko podejmie już naukę w szkole a wykorzystane już formy pomocy nie przynoszą efektów, warto w porozumieniu z wychowawcą i specjalistami szkolnymi i poradnianymi, rozważyć zindywidualizowną ścieżkę kształcenia. Dziecko będzie w części zajęć uczestniczyć indywidualnie z nauczycielem, co da większą szansę dostosować formy kształcenia do jego możliwości, nawiązania pozytywnego kontaktu z dzieckiem i wsparcie go w próbach przełamywania lęku i podejmowania komunikacji werbalnej, co pozwoli osiągać sukcesy wspierające proces terapeutyczny.