Co powinna zawierać opinia dziecka z mutyzmem wybiórczym i jak ją uzyskać

Opinię dla dziecka cierpiącego na mutyzm wybiórczy uzyskuje się jako wynik diagnozy przeprowadzonej przez psychologa. Zanim skorzystamy z usług takiego psychologa, warto dowiedzieć się, czy ma on doświadczenie w pracy z dziećmi z mutyzmem wybiórczym i diagnozowaniu tego zaburzenia. Warto też zajrzeć do artykułu, w którym kompleksowo opisujemy to zaburzenie.

Jakie informacje powinny znaleźć się w opinii psychologicznej dotyczącej mutyzmu wybiórczego

Opinia psychologiczna dziecka z mutyzmem wybiórczym powinna zawierać:

 1. Potwierdzenie, w którym psycholog stwierdza, że obserwuje u dziecka cechy mutyzmu wybiórczego. Dlaczego cechy? Formalna diagnoza należy do lekarza psychiatry, psycholog pomimo pewności co do występowania zaburzenia u dziecka, ze względów formalnych może w opinii umieścić tylko zapis o obserwacji cech tego zaburzenia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której rodzic dostarczył zaświadczenie od psychiatry stwierdzające mutyzm wybiórczy.
 2. Informacje uzyskane z przeprowadzonego szczegółowego wywiadu z rodzicami dziecka, oraz z wychowawcą (uzyskane z bezpośredniej rozmowy z nim lub na podstawie spisanych przez niego informacji, nazywanych czasem również opinią od wychowawcy – więcej na ten temat w dalszej części artykułu).
 3. Opis obserwacji przeprowadzonych podczas spotkań diagnostycznych z dzieckiem.
 4. Czasem opinia może zawierać też skierowanie na inne specjalistyczne badania, gdy psycholog podejrzewa, że na opisywane i obserwowane zachowanie dziecka mogą mieć wpływ dodatkowo inne czynniki (z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej potrzebne są skierowania na diagnozę integracji sensorycznej, logopedyczną, bądź w kierunku nadwrażliwości słuchowej)
 5. Zalecenia postępowania z dzieckiem tworzone pod kątem indywidualnych potrzeb każdego diagnozowanego dziecka. Powinny być one osobno skierowane do rodziców, a oddzielnie dla nauczycieli i innych osób pracujących z danym dzieckiem.

Gdy już mamy opinię

Taką opinię rodzic przedstawia w szkole czy przedszkolu – wychowawcy, pedagogowi, psychologowi czy logopedzie. Dzięki niej specjaliści mający kontakt z dzieckiem mają jasne wytyczne dotyczące postępowania z dzieckiem podczas jego pobytu w placówce. Wszystko to ma na celu pomoc dziecku w przezwyciężeniu jego trudności.

Opinia psychologiczna jest również niezbędna, gdy rodzic stara się w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR), bądź orzeczenie – nie występuje jednak orzeczenie na mutyzm wybiórczy, ale Poradnia może czasem zaproponować staranie się o orzeczenie z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule o dokumentach wystawianych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Opinia od wychowawcy

Ponieważ pojawia się dużo zapytań, co powinna zawierać pochodząca od wychowawcy opinia na temat funkcjonowania dziecka w szkole/przedszkolu, oto zestaw podstawowych elementów takiego dokumentu:

 • Opis funkcjonowania dziecka podczas lekcji ze szczególnym uwzględnieniem mowy lub jej braku (czy dziecko odzywa się do nauczyciela, rówieśników, w jakich sytuacjach to ma miejsce, czy mówi pełnymi zdaniami czy też używając pojedynczych słów, czy odpowiada na pytania otwarte czy zamknięte, czy nawiązuje kontakt wzrokowy gdy nauczyciel się do niego zwraca, czy uczestniczy aktywnie w tak zwanej mowie chóralnej – gdy większa ilość uczniów wspólnie recytuje wiersz bądź śpiewa piosenkę)
 • Opis funkcjonowania dziecka podczas przerw w szkole lub podczas czasu swobodnej zabawy w przedszkolu (czy podczas tego czasu dziecko nawiązuje kontakty z rówieśnikami, czy inicjuje kontakt, czy odpowiada na zainicjowany przez rówieśników kontakt, w jaki sposób to robi, czy izoluje się od rówieśników)
 • Informacje dotyczące tego, czy dziecko spożywa posiłki i pije na terenie szkoły czy przedszkola
 • Czy korzysta z toalety podczas pobytu w placówce, czy potrafi zakomunikować nauczycielowi (werbalnie lub niewerbalnie) potrzebę skorzystania z niej
 • Czy bierze udział w przedstawieniach (czy ma rolę mówioną)
 • Czy ma problemy z rozstaniem się z rodzicami (dotyczy to dzieci przedszkolnych i z klas 1-3).